Proje Hakkında Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi

Projenin Amacı

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve bir Sanal Kent Arşivi (müzesi) kurulması; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresi üç yıl olarak belirlenmiş olan proje, modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, yine modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip bir zaman aralığında inşa edilmiş konut yapılarına odaklanmıştır. Proje Başkent Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir.

Projenin Kapsamı

Türkiye’de resmi olana yapılan güçlü vurgu nedeniyle sivil olanın çoğunlukla ihmal edildiği saptamasıyla proje, özünde sivil mimarlık yapılarının - özelde konut yapılarının - en hızla değişebilir, yok olabilir nesneler olarak algılanması sorunu üzerinde durmuş, bu sorunu -kentsel değişme süreci, nüfus artış hızı, ekonomik ve politik yaklaşımlar, yasalar ve yönetmelikler v.b. ile ilişkisinin farkında olarak - öncelikle mimarlık ortamının sorumlulukları bağlamında tartışmıştır.

Proje bir araştırma ve belgeleme projesi olarak ele alınmış olmasına rağmen, proje ekibinin bu sorun ile ilgili kaygıları ve duyarlılıkları kuramsal bir çerçevenin oluşturulması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu konuda yeni yaklaşımların paylaşılmasına olanak sağlamak üzere; konut özelinde sivil mimarlık yapılarının tarih yazımı içinde ihmal edilen bir alan olduğu ve sınırlı sayıda örnek dışında mimarlık tarihi yazımında konut yapılarının yer almadığı, yine konut özelinde sivil mimarlık yapılarının koruma çalışmaları içinde ihmal edilen bir alan olduğu ve sınırlı sayıda örnek dışında koruma çalışmaları içinde konut yapılarının yer almadığı sorunsallarından hareketle proje ekibi tarafından geliştirilen sorulara cevap aranmıştır. Bu kapsamda 14.12.2012 tarihinde “Tarih Yazımında Sivil Mimarlık” ve 24.12.2013 tarihinde “Korumada Sivil Mimarlık” başlıkları ile iki çalıştay düzenlenmiş, her iki konunun akademik ortamda tartışılması sağlanmıştır. Proje, bu yolla mimarlık tarihi yazımında çoğunlukla dışarıda bırakılan konut yapılarının tarih yazımına dâhil edilmesi ve mimarlık ortamının dikkatinin konut yapılarına çekilerek koruma kapsamının genişletilmesi gibi iki temel beklentisini gündeme getirmiştir.

Öte yandan kamu yapıları ve kamu mekânları aracılığı ile oluşturulan resmi belleğin karşısında konut yapılarının sivil bellek oluşumu için büyük bir önem taşıdıkları öngörüsüyle proje, aynı zamanda bir sivil mimari bellek projesi olarak ele alınmıştır. Ulus inşası sürecinde oynadığı aktif rol düşünüldüğünde, Ankara özelinde projenin önemi açıktır. Ankara’nın sahip olduğu kent imgesi her zaman devlete gönderme yapar. Bu imgenin içinde sivil mimarlık kendine yer bulamaz. Bu bağlamda proje, sivil mimarlık yapılarına konut özelinde vurgu yaparken, elde edilen verilerin sivil mimari bellek oluşumu için bir potansiyel olduğu kabulünden hareket etmiştir.

Projenin Süresi

Proje kapsamında Ankara kenti, kentsel gelişme sürecine bağlı olarak üç etapta ele alınmış, buna göre proje üç yıllık bir sürede tamamlanmıştır.

 • 1.Yıl çalışmaları Ulus merkez olmak üzere Yenimahalle, Keçiören, Altındağ ve Mamak belediye sınırları içinde araştırma, belgeleme ve veri tabanı oluşturma çalışmalarını kapsamıştır.
 • 2.Yıl çalışmaları Kızılay merkez olmak üzere Cebeci, İncesu, Sıhhiye, Maltepe, Anıttepe, Bahçeli ve Emek bölgelerinde araştırma, belgeleme ve veri tabanı oluşturma çalışmalarını kapsamıştır.
 • 3.Yıl çalışmaları Kavaklıdere merkez olmak üzere, Küçükesat, Seyran Bağları, Ayrancı, Çankaya ve Gazi Osman Paşa bölgelerinde araştırma, belgeleme ve veri tabanı oluşturma çalışmalarını kapsamıştır.

Projenin Yöntemi

Projenin yöntemi araştırma, belgeleme ve Sanal Kent Arşivi (Müzesi) kurulması aşamalarından oluşmaktadır.

Araştırma Aşaması

Araştırma aşaması çok yönlü bir süreç olarak ele alınmıştır.

Sokak taramaları biçiminde sürdürülen alan çalışmaları ile tespit edilen yapılar fotoğraflanmış ve daha önceden hazırlanmış tespit föyleri doldurulmuştur. Yapıların tespitinde proje ekibi tarafından oluşturulan bir takım ölçütler esas alınmıştır. Bu ölçütler ;

 • Biçimlenme kararları açısından özgün olmak
 • Dönem mimari özelliklerini yansıtmak , dönem temsili olmak
 • Bir doku oluşturmak
 • Yarışma sonucu elde edilmiş olmak
 • Literatürde yer almış olmak
 • Yeni yapı teknolojileri ile inşa edilmiş olmak
 • İç mekan çözümleri açısından özgün olmak
 • Detay çözümleri açısından özgün olmak
 • Kullanılan malzemeler açısından özgün olmak
 • Dönem ekonomik politik yaklaşımları ile elde edilmiş olmak
 • Önemli toplumsal olaylara tanıklık etmiş olmak
 • Kentin toplumsal belleğinde iz bırakmış olmak

biçiminde belirlenmiştir.

Literatür çalışmaları ile yapıların tespiti ise

 • Arkitekt Dergisi taramaları
 • Mimarlık Dergisi taramaları
 • Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten taramaları
 • Mimarlara ait yayın taramaları
 • Kitap taramaları
 • Makale taramaları
 • Tez taramaları

ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca;

Arkitera (www.arkitera.com), Arkiv (www.arkiv.com.tr) ve Mimarlık Müzesi (www.mimarlikmuzesi.org) sanal arşivleri taranarak, arşivlerde yer alan yapılara ulaşılmaya çalışılmıştır.

DOCOMOMO sunuşlarında yer almış yapılara, farklı araştırmalara konu olmuş yapılara, sergilenmeye değer bulunmuş yapılara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Doç.Dr. Elvan Altan Ergut tarafından yürütülen AH 544 Architectural History Research Studio: The Modern Capital Ankara dersi kapsamında araştırma konusu olarak seçilmiş yapıların bir kısmı proje kapsamına alınmıştır.

Dr. M. Haluk Zelef tarafından yürütülen ARCH104 Graphic Communication dersi kapsamında maket çalışmasına konu olarak seçilmiş yapıların bir kısmı proje kapsamına alınmıştır.

Belgeleme Aşaması

Belgeleme aşaması fiziki belgelemeler, dönemsel belgelemeler, sözlü tarih belgelemelerinden oluşmaktadır. Bu aşamada öngörülen çalışmalar proje kapsamına alınmış olan her bir yapı ile ilgili olarak gerçekleştirilmiştir.

Fiziki Belgelemeler

 • Yapıya ait dosya incelenmiş, künye bilgileri ve mimari projeleri veri tabanına aktarılmıştır.
 • Profesyonel destek ile yapı fotoğrafları çekilmiş, çekilen fotoğraflar veri tabanına aktarılmıştır.
 • Profesyonel destek ile değişikliğe uğramış ya da yok olmuş kimi yapılara ilişkin 3 boyutlu modellemeler yapılmış ve veri tabanına aktarılmıştır.
 • Yapıya ilişkin araştırmalar ve yayınlar veri tabanına aktarılmıştır.
 • Yapıya ilişkin sunumlar veri tabanına aktarılmıştır.
 • Yapının mimarına ilişkin araştırmalar ve yayınlar veri tabanına aktarılmıştır.
 • Yapının yerinin belirlendiği harita veri tabanına aktarılmıştır.

Dönemsel Belgelemeler

Yapının dosya bulgularına ve dönemi içindeki önemine vurgu yapan; yapının biçimlenme kararlarına, plan çözümlerine ve mekân kurgusuna odaklanan bir metin hazırlanmış ve veri tabanına aktarılmıştır.

Sözlü-Tarih Belgelemeleri

Yapıda yaşayan kullanıcılara ulaşılmaya çalışılmış, kullanıcılardan yapının projelendirilmesi, yapım süreci, yapıldıktan sonraki gündelik yaşam pratikleri hakkında sözlü bilgi alınmıştır. Bilgi alma süreci video-röportaj, bant kayıt, sözlü görüşme biçiminde gerçekleştirilmiş ve veri tabanına aktarılmıştır. Ayrıca yapılan sözlü görüşmeler bir metin haline getirilmiş ve veri tabanına aktarılmıştır.

Sanal Kent Arşivi (Müzesi) Kurulması

Proje kapsamında, alan çalışmaları yoluyla yapılan tespitler, literatür taramaları ve diğer araştırmalar sonucunda yaklaşık 400 konut yapısına ulaşılmış, yaklaşık 200 konut yapısının veri tabanına girişi yapılmış, Sanal Kent Arşivi (Müzesi)’nde yer almak üzere 120 yapı belirlenmiştir. Belirlenen 120 yapı web ortamında paylaşılarak araştırmacılara ve kentlilere bu yapıları görme, karşılaştırma ve yorumlama olanağı sağlanmıştır. Öte yandan, web ortamında konu ile ilgili çalışmalara yol gösterici olması açısından proje kapsamında bugüne dek yapılmış olan yayınlar, gerçekleştirilmiş çalıştaylar ve sergiler ile ulusal ve uluslararası poster sunuşları da yer almaktadır. Web ortamında yer alan haritalar araştırmacıların ve kentlilerin bu yapılara ulaşmalarını sağlayacak bir içerikte hazırlanmış ve kendiliğinden bazı gezi rotaları ortaya çıkmıştır. Ayrıca konu ile ilgili araştırmaları kolaylaştırması açısından proje ekibi tarafından hazırlanmış oldukça geniş bir kaynakça, konut makaleleri dizinleri, kronolojik toplumsal dizin, kentsel gelişim mevzuatı ve ilgili diğer araştırmalar ve yayınlar da web ortamında yer almaktadır.

Özünde bir araştırma ve belgeleme çalışması olarak ele alınan proje sonuç bulguları; yeni tartışmaları mümkün kılacak bir potansiyele sahip olduğu ve bu tartışmalar için önemli bir altlık oluşturduğu düşüncesiyle web ortamında en geniş kesimlerle paylaşılmıştır.

Proje Yürütücüsü
Doç.Dr. Nuray BAYRAKTAR
| Başkent Üniversitesi
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nden 1980 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı’ndan 1988 yılında Yüksek Mimar, 1997 yılında Doktor unvanlarını aldı. 2011 yılında Doçent oldu. Çeşitli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri ve bildirileri, gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Uluslararası ve ulusal birçok araştırma projesi yürüttü, birçok mimari yarışmada jüri üyeliği yaptı. Bir proje yarışması ödülü, bir Ankara üzerine senaryo yarışması ödülü, bir Halkevleri üzerine araştırma yarışması ödülü bulunmaktadır. Mesleki kurumlarda çeşitli yayın çalışmalarına katkı vermekte, birçok etkinlikte gönüllü sorumlulukları bulunmaktadır. Akademik çalışmalarını tasarım, konut ve kent alanında sürdürmektedir. 1990-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde çalışmış olup, halen Başkent Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Devam
Araştırmacılar
Doç.Dr. Bülent BATUMAN
Doç.Dr. Bülent BATUMAN
| Bilkent Üniversitesi
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1998 ve 2000 yıllarında aldı. Doktorasını 2006 yılında New York Eyalet Üniversitesi–Binghamton’da, Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında tamamladı. Doktora araştırması 70’li yıllarda Türkiye’de kentsel politika süreçlerini ve bu süreçlerde mekân disiplinlerine mensup meslek insanlarının konumunu incelemektedir. 2006 ve 2009 yılları arasında Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmış, 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçent ünvanını almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, kentsel tasarım ve modern şehirciliğin kültürel politikaları konulu dersler vermektedir. Makalelerinin yayınlandığı dergiler arasında Journal of Architectural Education, Journal of Urban History, Urban Studies, Space and Culture, Cities, Political Geography ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi gibi dergiler bulunmaktadır. Journal of Urban History ve Praksis dergilerinin yayın kurullarında görev yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır ve halen Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Devam
Yard. Doç. Dr. Umut ŞUMNU
Yrd.Doç.Dr. Umut ŞUMNU
| Başkent Üniversitesi
Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra aynı fakültede yazdığı “Kollektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Bu çalışma daha sonra Lambert Academic Publishing tarafından kitap olarak da basıldı. 2012 yılında “Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Theory and Event, International Studies in Philosophy Doxa, Siyahi, Ankara Araştırmaları Dergisi gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. En son İletişim yayınları tarafından yayınlanan “Arzu Mimarlığı” kitabının içinde Beyazlar daha Beyaz: Modern Mimarlık ve Bezeme adlı bir bölüm yazdı. 2012-2014 yılları arasında TMMOB İçmimarlar Odası’nın merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı, bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü ve “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” ve “Türkiye’de İçmimarlık ve İçmimarlar” adlı derleme-kitaplarının editörlüğünü yaptı. 2014 yılında Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklendi.
Halen Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Çağdaş Mimari, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık Felsefesi, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, çok sayıda çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video-performansları var.
Devam
Tezcan Karakuş CANDAN
Tezcan Karakuş CANDAN
| Çankaya Belediyesi
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1990–1991 yılında ODTÜ bina bilgisinde Yüksek lisansa devam etti. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmalarında yüksek lisansını tamamladı. Çankaya Belediyesi’nde teknik personel ve yönetici olarak görev yaptı. Çankaya Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği, Tarihi Kentler Birliği koordinatörlüğünde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Çankaya Sağlıklı Kentler Proje ofisinde görev aldı. Çankaya Belediyesinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında 1600 çocukla birlikte Küçük Kara Balık’la Bilim ve Sanata Yolculuk Projesini yürüttü. Çankaya Belediyesi Toplumsal Dayanışma Merkezleri sorumluluğunu üstlendiği dönemde çok sayıda proje üretti ve yürütücülüğünü üstlendi. Mimarlar Odası’nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev yaptı. Atılım Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Üniversite’de Mimarlıkta Tasarım ve Kuram, Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım, Çocuk ve Mimarlık derslerini vermektedir. Yerel yönetimler, kentleşme, sosyal mimarlık, kamusal alanlar, kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim kampanyaları, Çocuk ve Mimarlık  konusunda çok sayıda makale ve proje üretmiştir. Mimarlar Odası bünyesinde Çocuk ve Mimarlık, kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık projesi kapsamında yayınlanmış yayınları  ve  Neoliberal Laboratuvar: Şili Türkiye ile benzerlikler farklılıklar  kitabı bulunmaktadır. Şubat  2014  yılından itibaren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını  yürütmektedir. 2007 yılından itibaren Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubunda Mimarlar Odasını, Ankara Valiliği ve UNICEF ile birlikte yürütülen Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesinde Mimarlar Odası Ankara Şubesini temsil etmektedir. Devam
Bursiyerler
Elif Selena AYHAN
Elif Selena AYHAN
| Başkent Üniversitesi
Lisans diplomasını 2005 yılında Bilkent Üniversitesi G.S.T.M.F. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi bölümünden aldı. Sonrasında Almanya’nın Dessau kentinde, D.I.A. (Dessau Institute of Architecture) Mimarlık Yüksek Lisans Programını “Cinematic Cities and Images of Urban Spaces: An Architectural Approach to Cinema as Representation and Construction of Space” başlıklı tez çalışması ile 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Doktora programında, kamusal açık alanların tarihi süreçte değişimi-dönüşümü ve sürekliliğini incelemekte, özellikle Ankara üzerinde yoğunlaşmaktadır. Temmuz-Ağustos 2010 tarihlerinde UTTA Şehircilik Mimarlık Bürosu’nun hazırladığı “Ulus (Ankara) Tarihi Kent Merkezi, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanına Ait Koruma Amaçlı İmar Planı” tespit çalışmaları sürecine katıldı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, Temel Tasarım, Mimari Sunum ve Restorasyon başlıklı dersler vermektedir. Devam
Yeşim UYSAL
Yeşim UYSAL
| ODTÜ Doktora Öğrencisi
Yeşim Uysal lisans diplomasını 2000 yılında D.A.Ü. mimarlık bölümünden aldıktan sonra O.D.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programını “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimarlık Eğitim Sistemi Üzerine Bir Araştırma; 1956-1980” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Halen aynı programda savaş sonrası kamu idari yapılarını konu alan doktora çalışmasına devam eden Uysal 20. yüzyılda Türkiye’de mimarlık üretimi ve modern mimarı mirasın korunması ve belgelenmesi üzerine çeşitli proje ve çalışma gruplarında yer almaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunda 2004-2010 yılları arasında görev almış olan Yeşim Uysal, 2010-2012 yılları arasında bu kurumun yayın faaliyetlerini yürütmüştür. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki koruma-restorasyon projelerinde mimarlık tarihi danışmanı olarak görev alan Yeşim Uysal, halen Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitmen olarak görev yapmaktadır. Devam
Ece Akay ŞUMNU
Ece Akay ŞUMNU
| Başkent Üniversitesi
Lisans diplomasını 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden aldıktan sonra aynı fakültede yüksek lisans programını “Heykelde Zaman Bağlamında Yeni İnşa Arayışları” başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Halen aynı programda “ Çağdaş Yazıtlar: Heykelde Yazı ve Form İlişkisi” başlıklı teziyle sanatta yeterlik çalışmasını sürdürmektedir. Genel olarak, çağdaş sanat ve kuramları, kamusal alanda sanat, çevre sanatı, ve özellikle de yazı sanatı gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi, gösteri ve sempozyuma katılmıştır. 2014 yılında Umut Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklendi. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Tasarım Stüdyosu, İllüstrasyon, Baskı Teknikleri, Heykel, İnsan ve Çevre Etkileşimi, Mimari Desen gibi dersler vermektedir. Devam
Aslı TUNCER
Aslı TUNCER
| 1. Yıl Bursiyeri
Aslı Tuncer lisans diplomasını 2011 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldıktan sonra aynı yıl ODTÜ Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır. Halen aynı programda tez çalışmalarına devam eden Tuncer, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinde yer almaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki arkeolojik alanlarda, belgeleme, koruma ve alan yönetimi üzerine çalışmalarda da yer alan Aslı Tuncer, şu an Mimarlar Odası Genel Merkezinde Genel Sekreter Yardımcılığı ve MİMARLIK Dergisi Editörlüğü görevlerini yürütmektedir. Devam
Didem BAHAR
Didem BAHAR
| 2. Yıl Bursiyeri
2011 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2012 yılında aynı fakültenin Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. Mezun olduktan sonra belgeleme ve koruma üzerine çeşitli projelerde mimar olarak görev alan Bahar, halen ‘20. Yüzyıl Mimarlık Mirasının Korunması: Ankara’da Konut Yapıları’ konulu yüksek lisans tezi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Devam
Emine Çiğdem ASRAV
Emine Çiğdem ASRAV
| 3. Yıl Bursiyeri
Mimarlık Lisans eğitimini 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl ODTÜ Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Türkiye’deki bir kırsal alan örneğinde katılımcı koruma konusu üzerine tez çalışmasını sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sürecinde çeşitli arkeolojik alanlarda araştırma ve belgeleme projelerinde yer almış, aynı zamanda bina ölçeğinde koruma ve restorasyon projelerine de katılmıştır. Çeşitli projelerde yer almaya devam eden Asrav, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Devam
Gönüllü Katkı
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
| Başkent Üniversitesi
Selim S. Öztürk lisans diplomasını 2009 yılında Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden aldıktan sonra, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programını “Mekân-Zaman Kavramının Sinematografiye Bağlı Değişkenler Doğrultusunda Mekânın Üretilmesindeki Rolü” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Halen aynı programda doktora çalışmalarına devam eden Selim S. Öztürk, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Devam
Seçil ÖZCAN
Seçil ÖZCAN
| Başkent Üniversitesi
Seçil Özcan lisans diplomasını 2011 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır ve 2012 yılı itibariyle başladığı yüksek lisans eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programında devam etmektedir. Modernizm, modern mimarlık, domestisite, cinsiyet ve mekân, kamusal/özel alan ile mimarlık ve tasarımdaki interdisipliner ilişkiler ilgi ve araştırma alanlarını oluşturmakta, modern mimarlık araştırmaları üzerine farklı proje ve çalışma gruplarında yer almaktadır. Çeşitli ölçeklerdeki mimari proje çalışmalarında proje ve şantiye mimarı olarak görev almış olan Seçil Özcan, halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Devam
Profesyonel Katkı
Gökçen ERGÜVEN
Gökçen ERGÜVEN
| Görsel Tasarım
Gökçen Ergüven lisans diplomasını 2000 yılında Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden aldıktan sonra 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na katılmıştır. 2004 yılında Hipermetin ve metinsel dolaşım sistemleri üzerine hazırladığı projesiyle MFA diplomasını almıştır. 2001 yılında web sitesi yapıları, arayüz tasarımı ve reklamcılık alanlarında çalışmaya başlayan Ergüven, 2004 senesinden bu yana çeşitli yayınevleriyle kitapların mizanpaj ve kapak tasarımlarını, tanıtım ve reklam çalışmalarını gerçekleştirmektir. Ayrıca, birden çok güncel sanat sergisi için katalog tasarımı ve uygulamaları, firmalar için kurumsal prestij kitapları ve çeşitli iş dallarına kurumsal kimlik oluşturulması ve tanıtımları için destek vermektedir. Serbest grafik tasarımcı olarak Bodrum’da yaşamakta ve İstanbul, Ankara ve Bodrum’daki müşterilerine hizmet sunmaktadır. Devam
Metehan ÖZCAN
Metehan ÖZCAN
| Fotoğraf
1975 İstanbul’da doğdu, İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Metehan Özcan 1993-1995 yıllarında St.Louis Devlet Üniversitesi’nde mimarlık ön lisans eğitimi aldı. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde lisans (2000) Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı’nda yüksek lisans (2012) derecelerini aldı. 2013 yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı’nda öğrenim görmektedir. Amerikan Hastanesi Galerisi Operation Room’da (2010) ve Galeri Elipsis’te (2013) kişisel sergiler açtı. 2009 yılında Slag Gallery, New York’ta ve 2013 yılında İstanbul Modern’de karma sergilerde yer aldı. 2014 yılı Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu katılımcılarından olan Özcan çoğunlukla modernist mekân tasarımı ve temsiliyeti konularıyla ilgilenir. Bireyin tasarım kültürüyle ilişkisi üzerinden mülkiyet ve mahremiyet kavramlarını tartışmaya açar. Devam
Emin Özgür Özakın
Emin Özgür ÖZAKIN
| Web Tasarım ve Modelleme
Özgür Özakın lisans diplomasını 1993 yılında ODTÜ mimarlık bölümünden aldıktan sonra, yine aynı bölümde Yüksek Lisans Programını “Günümüz Bilimkurgu Filmlerindeki kentsel ve mimari vizyonların çözümlenmesi” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. “Mekân Kimlik ve İğrençleştirme: Beyoğlu’nun Saflaştırılması” başlıklı doktora tezini ise Bilkent Üniversitesi’ne sunmuş olan Özakın, 2004-2011 yılları arasında Bilkent, Başkent ve ODTÜ’de yarı zamanlı ders vermiş ve ardından Gediz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanlıyla öğretim üyeliği yapmaya başlamıştır. Mimarlık ve iç mimarlık projelerinin yanında web siteleri de tasarlamış olan Özakın’ın temel ilgi alanları mekân kuramı, sürdürülebilirlik ve felsefedir. Devam
Lokomotif Teknoloji
Lokomotif Teknoloji
| Web Tasarımı ve Yazılım
Lokomotif Bilgi Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Şti.
Adasoft Danışmanlık
Adasoft Danışmanlık
| Yazılım Hizmetleri
Adasoft Danışmanlık ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti